Risikovurdering og -analyse


Risikovurdering i et foretak


"Risikobasert tilnærming.

Begrepet risikobasert tilnærming har vært underforstått i tidligere utgaver av denne internasjonale standarden, for eksempel gjennom krav til planlegging, gjennomgåelse og forbedring. Denne internasjonale standarden angir krav til at organisasjonen skal forstå sin kontekst og bestemme

risikoer som et grunnlag for planlegging. Dette representerer anvendelse av risikobasert tilnærming på planlegging og implementering av prosessene i et ledelsessystem for kvalitet, og

vil bidra til å bestemme omfanget av dokumentert informasjon."

ISO-9001-2015, tilegg A


NS 5814:2008 Krav til risikovurdering sier i beskrivelsen:


 «Denne standarden stiller krav til risikovurdering. Med risikovurdering menes planlegging, gjennomføring av risikoanalyse og risikoevaluering. Dette innebærer blant annet å identifisere farer og uønskede hendelser, analysere og evaluere risiko samt å identifisere tiltak som kan fjerne eller redusere risiko. Standarden stiller også krav til dokumentasjon av risikovurderingen.

Standarden omfatter de elementene som kan inngå i en risikovurdering. Det er ikke gitt at alle elementer som beskrives, skal inngå i alle risikovurderinger. Dette avhenger blant annet av vurderingens formål og omfang.

Risikovurdering inngår som ett av elementene i risikostyring. Andre elementer i risikostyringen kan påvirke planlegging og gjennomføring av risikovurderingen. I den grad dette er tilfelle, omtales også disse elementene i denne standarden.»
________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund