InternkontrollerI flere ulike lover er det regler om at produksjon, produkter og tjenester skal oppfylle forskjellige sikkerhets- og kvalitetsbetingelser. Det stilles også krav til lokaler, verneinnretninger og tilrettelegging av arbeidet for å sikre ytre miljø og gi trygghet for dem som gjør jobben. En vanlig samlebetegnelse for dette området er HMS - Helse, Miljø og Sikkerhet.

Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) sier at den som leder virksomheten plikter å sørge for systematisk oppfølging av krav regelverket stiller til HMS i sin bedrift. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres representanter. Hensikten med systemet er å sikre at problemer oppdages og tas hånd om i tide. Internkontroll er kvalitetssikring.

Du kan gå ut fra at internkontrollforskriften gjelder for deres bedrift, så sant dere produserer, selger eller tilbyr varer og tjenester. Først og fremst er internkontroll arbeidsgiverens ansvar, men alle ansatte har både rettigheter og plikter i forbindelse med HMS-arbeidet.

Rutiner for HMS behøver ikke være særlig omfattende for små bedrifter med liten risiko for brann, forurensning, arbeidsulykker osv. Men selve kravet til systematisk HMS-arbeid er det samme for alle virksomheter.

Skriftlig dokumentasjon

Det skal være skriftlige beskrivelser av:

Hvilke mål virksomheten har for helse, miljø og sikkerhet.

Hvordan virksomheten er organisert, blant annet fordeling av ansvar og oppgaver innenfor HMS.

Hvordan kartlegging av risiko er gjennomført (brev, rapporter, måleresultater og lignende).

Hva som skal gjøres, når og av hvem, for å fremme helse, miljø og sikkerhet (handlingsplan).

Rutine for å håndtere feil og mangler.

Hvordan HMS-rutinene gjennomgås for å sikre at de fungerer etter hensikten.

________________________________________________________________


Quality System Manager AS                               Telefon : +47 41907213                                      Org.nr. 999 593 836

Storbuktveien 28                                                 E-post : post@qsm.no   

9620 Kvalsund